Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

 

Zápis do MŠ probíhá ve dnech od 11. do 12. května 2023

 

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem (v průběhu měsíce května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým = informační plakáty, webové stránky školy a obce… (§ 34 odst. 2).

Organizaci zápisu do Mateřské školy Sluníčko Kladno naleznete zde.

Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu (§ 34 odst. 2).

Kritéria pro přijetí do MŠ naleznete zde.

Možnost získání přihlášky:

  • můžete stáhnout zde
  • osobní převzetí v MŠ v měsíci dubnu (v případě osobního převzetí nás prosím informujte ohledně termínu vyzvednutí)

Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, očkovací průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od TP uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti či TP dítěte (pokud se liší od bydliště nebo TP zákonných zástupců).

Preferujeme osobní odevzdání přihlášky. 

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!


Každému zákonnému zástupci bude oznámeno přidělené registrační číslo dítěte při osobním předání žádosti zákonným zástupcem.


O přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, a to do 30-ti dnů.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole.
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15-ti dnů. Tímto se považují rozhodnutí za oznámená.
Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude zákonnému zástupci zasláno poštovní zásilkou do vlastních rukou.