ŠKOLNÍ ŘÁD

MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO KLADNO, PAŘÍŽSKÁ 2204

Vydán v souladu s § 30 zákona 561/2004 Sb., v pozdějších znění

1. Docházka dětí:
A/ Přijaté děti dochází do MŠ pravidelně. V případě nepřítomnosti jsou zákonní zástupci povinni telefonicky nebo osobně informovat MŠ o nepřítomnosti dítěte v MŠ a oznámit důvod nepřítomnosti
dítěte a to neodkladně, u závažných nebo dlouhodobých onemocnění doložit písemně. Ředitelka MŠ
může dle školského zákona, § 35 rozhodnout o ukončení docházky, po předchozím písemném
upozornění
, pokud dítě bez omluvy zákonného zástupce nedochází = neúčastní se nepřetržitě
předškolní výchovy po dobu delší než dva týdny bez omluvení dítěte. (přijetí omluv na T:
606 052 410 - volejte)

B/ Po ukončení nemoci, pokud bylo dítě omluveno, nemusí rodiče přinášet lékařské potvrzení, že dítě může do kolektivu MŠ. Pokud by bylo dítě přiváděno však do kolektivu MŠ nedoléčené, může MŠ změnit své rozhodnutí a potvrzení si vyžádat.
C/ Pokud dítě i z jiného důvodu než nemoci nenavštěvuje MŠ /rekreace/babička, atd., musí být též omluveno (možné předem na třídách nebo na T: 606 052 410)

2. Provoz MŠ:      
A/  6,30 – 16,30 hodin
Opakované (2x a více) narušování provozní doby může být považováno za hrubé porušování provozu školy (Zákon č. 561/2004Sb., § 35, písmeno b) v pozdějším znění, a může být důvodem k ukončení předškolního vzdělávání, po předchozím písemném upozornění.          

B/  Vnitřní režim MŠ
6,30 – 8,00 skupinové činnosti, kterými jsou plněny již dílčí cíle třídního výchovně vzdělávacího programu jako kreslení, malování, modelování, grafomotorika, individuální péče, tvořivé a konstruktivní hry, důležité pro rozvoj motoriky, celkového rozvoje a v neposlední řadě kamarádství, pohybové skupinové aktivity v této části dne je možnost ze strany pedagoga, více se věnovat dětem individuálně
8,00 – do přesnídávky (dle tříd 8,40 – 9,15) Vítání dne, ranní cvičení, pohybové hry, komunitní kruhy, výchovně vzdělávací práce s dětmi, dle třídních programů, shrnutí ranních činností, plnění dílčích cílů
Po přesnídávce: individuální odchod od stolečků, procvičování, hry, dodělání započaté práce od 6,30-7,55
9,30 – 11,30 pobyt venku (v pěkném počasí mohou být výchovně vzdělávací činnosti přeneseny ze tříd ven)
11,40 – 12,10 počátky obědů dle tříd
12,45 – 14,20 odpočinek a klidové aktivity dle tříd
14, 20 – 14,35 svačina dle tříd
14,45 – do odchodu domů: odpolední hry, kreslení, individuální péče, opakování vých.-vzděl.práce  

C/ Vzhledem k vnitřnímu režimu školy je nejvhodnější doba příchodu dítěte do MŠ do 7,55, ale i dříve, aby mohlo dítě navazovat sociální kontakty s ostatními dětmi, malovat, kreslit atd., plnit dílčí cíle vzdělávací práce. To platí také pro děti s povinnou předškolní docházkou, která v MŠ Sluníčko probíhá od 8,00 – 12,00 hodin.    

D/ Zákonní zástupci, kteří dítě přivádí do MŠ, prosíme, aby dítě vždy odvedli do třídy a předali ho pedagogické  pracovnici/jedině pedagogický pracovník odpovídá za bezpečnost Vašeho dítěte/na třídě a neprodleně a to hlavně z důvodu BEZPEČNOSTI (musí být uzamčena MŠ, vytírá se na mokro) v 8,00 opustili MŠ.
V 8,00 hodin je MŠ z důvodu BEZPEČNOSTI uzamčena a zákonní zástupci, kteří se pohybují v MŠ, musí vyčkat na provozního zaměstnance, než jim odemkne.
E/ Vzdělávání v MŠ je založeno na zásadách vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a
důstojnosti všech účastníků vzdělávání (děti, zákonní zástupci, zaměstnanci – všichni mezi sebou, zákonní zástupci k pedagogům i provozním zaměstnancům). Porušování těchto zásad může být důvodem k ukončení předškolního vzdělávání, po předchozím, písemném upozornění.
F/ Dle vyhlášky 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, §4, 1) se dítě přítomné v MŠ v době podávání jídla, stravuje vždy. MŠ je schopna po dohodě se zákonnými zástupci reagovat na diety, alergie zjištěné lékařem, ale pouze do určité míry, kterou vzhledem k úvazkům na stravovně, uzná za únosnou a i pro dítě bezpečnou.   
G/  MŠ, zajistí dle možností personálních, finančních (dietu musí tvořit vystudovaný dietolog) a zvážení, diety z vážných zdravotních důvodů, nikoli vegetariánskou, veganskou  aj. stravu.
H/  Vyučovacím jazykem v MŠ je český jazyk.
CH/ Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího školního roku.

Práva dítěte:

 • poskytování ochrany společnosti / potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a 
  • situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit/ 
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti, slušné zacházení, právo na přátelství, respektování jazyka, barvy pleti, rasy i soc. skupiny, ale Viz. 2.F/
 • být respektován jako jedinec s možností holistického=celkového rozvoje
 • na chování přiměřené věku, svobodu jednat svým vlastním způsobem/dle společenských pravidel/
 • možnost výběru /činnost, hračka, porce jídla=množství, kvalitu a výběr je i v kompetenci MŠ/

Povinnosti dětí:
Děti jsou vedeny k dodržování nastavených pravidel chování a bezpečnosti a měly by být dodržovány i v přítomnosti zákonných zástupců (neskákat ze schodů, neklouzat se po zábradlí apod.)

Ochrana osobních údajů (GDPR)
Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost, atd.) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí nařízením EU č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
a) Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, se kterými přišli do styku.
b) Zákonní zástupci dětí mají právo na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.
c) Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.
V případě nejasností neváhejte kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt najdete níže.
Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, Kladno 272 52 e-mail: poverenec@mestokladno.cz,
tel.: 312 604 445

3. Přivádění a odvádění dětí z MŠ:
A/ Dítě do MŠ přivádí a vyzvedává zákonný zástupce dítěte, nebo pověřená osoba, předá dítě vždy pedagogické pracovnici na třídě a od pedagogické pracovnice si ho převezme/za děti zodpovídají pouze pedagogové/.
Pověřenou osobou může být zletilý i nezletilý, např. sourozenec, popř. jiný rodinný příslušník, event. zákonnými zástupci pověřená další osoba. Pověření k tomuto úkonu musí být vždy písemné /situace, důvod/,podepsané zákonným zástupcem. Půjde-li o jednorázový úkon, předloží pověřená osoba písemné pověření, při opakovaném vyzvedávání dítěte pověřenou osobou mladší 18 let, MŠ poskytne zákonným zástupcům formulář a v ostatních případech je toto pověření součástí evidenčního listu dítěte / dítě bude z MŠ vyzvedávat/ .
B/  Informace o dítěti, průběhu vzdělávání jsou podávány pouze zákonným zástupcům = rodičům nebo soudem určeným pěstounům.
F/  Doba vhodná pro vyzvedávání dětí, vzhledem k vnitřnímu režimu školy, je od 12,25-12,55 a 14,45-16,30 hodin. Při přivádění a vyzvedávání dětí NETELEFONUJTE.

4. Osobní věci dítěte 
A/  Všechno oblečení musí být označeno jménem /na štítcích propisovací tužkou nebo neopratelným fixem a čitelně /To se týká i věcí na plavání, pyžam apod. / Za nepodepsané věci MŠ nemůže ručit. Seznam věcí potřených v MŠ naleznete na internetu nebo nástěnce MŠ /hned u vstupu do MŠ/.
B/ MŠ neručí za zlaté a stříbrné šperky, za hračky, přinesené dětmi do MŠ, mimo dne hraček, určený MŠ.

5. Povinnosti zákonných zástupců:
A/  Doporučujeme připravit dítě na vstup do MŠ a spolupracovat s učitelkami a ředitelkou MŠ.
B/  Přivádět děti do MŠ VČAS, s ohledem na vnitřní režim MŠ, vzdělávání dětí.
C/  Přivádět dítě zdravé, čisté a upravené. Vždy ho předávat do určené třídy MŠ, pedagogické pracovnici/ prosíme nepředávat provozním pracovnicím nebo dítě posílat samotné do třídy /.
D/  Dodržovat provozní dobu MŠ nebo odkaz na 2. A/, s ohledem na B/, D/.                           
E/  Omlouvat dítě při nepřítomnosti v MŠ / viz 1.A/C/ na T: 606 052 410
F/  Doporučujeme účastnit se schůzek = setkání v MŠ a ČÍST NÁSTÉNKY V MŠ, na kterých jsou důležité informace o výběrech, akcích MŠ, atd. a tyto informace jsou určeny pro VÁS, protože není v našich silách každého individuálně oslovovat a upozorňovat na důležité. Informace je možné si nafotit a v klidu se s nimi seznámit doma, pokud Vám čas nedovolí je číst na místě v MŠ.
G/  Platit pravidelně stravné a příspěvek na neinvestiční výdaje = úplata dle vypsaných termínů na úřední desce /porušování tohoto bodu, je považováno za hrubé porušování Školního řádu MŠ a dle zákona 561/2004 Sb., § 35, odst.(d),v pozdějším znění, může ředitelka při opakovaném /2x/ neuhrazení, rozhodnout o ukončení předškolní docházky, po předchozím písemném upozornění.
E/  Průběžně si číst  nástěnky  a úřední desku v zádveří MŠ, kde jsou vyvěšeny důležité informace o stanovení úplaty, stravného, dny a doby výběrů /též na www: ms-slunickokladno.cz-pod důležité/, řády, směrnice apod. /nástěnku stravovny a MŠ za vstupními dveřmi, informační u srdíčkové třídy MŠ, nástěnky na dveřích tříd/.
O snížení nebo prominutí úplaty v případě dětí, se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitelka MŠ.
F/  Dodržovat směrnice, řády, bezpečnost, svou i svých dětí v budově i na zahradě MŠ.
G/ Pokud si děti hrají před odchodem domů na zahradě MŠ, po příchodu i s dítětem opustit neprodleně z bezpečnostních důvodů ostatních dětí, zahradu MŠ.
H/  Případné připomínky a podněty k naší práci, projednat s učitelkou na třídě, ředitelkou, nebo písemně - vhodit do schránky vedle ředitelny v hale, i anonymně.
Učitelky i ředitelka jednají pouze se zákonnými zástupci dítěte.

6. Práva zákonných zástupců:
A/  Vyžadovat od pedagogů informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, odborné konzultace. Dle dohody obou stran si dohodnout čas konzultace s učitelkou třídy a i ředitelkou a to osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou.
Nahlížet na požádání do diagnostických listů svého dítěte a spolupracovat s MŠ / podávat náměty, podílet se i na programu MŠ/.
B/  Účastnit se, při volném místě, na vlastní náklady akcí MŠ, po dohodě s ředitelkou nebo učitelkou, nahlížet hrám i výchovné práci, do 7,55, raději však odpoledne od 14,45. Vstupovat do třídy svého dítěte v době provozu třídy.
C/  Případné připomínky k jídelníčku i k průběhu vzdělávání řešit s ředitelkou MŠ, drobné problémy s učitelkami – vždy pouze zákonní zástupci = RODIČE, pěstouni.
D/  Využívat zákona č. 106/1999 Sb., zákon o volném přístupu k informacím, tj. informovat se na hospodaření MŠ, školní vzdělávací program = je vyvěšen a u ředitelky MŠ nebo si jej nechat na požádání zaslat elektronicky/školní/ a třídního nahlížet ve třídě.
E/  Pohrát si s dítětem při normálním provozu MŠ do 7,55 nebo při vyzvedávání odpoledne, vstupovat do třídy.
F/  Dodržovat pravidla MŠ, řády, Bezpečnost v MŠ.

7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí /i před sociálně patologickými jevy/, zacházení s majetkem školy, ze strany dětí        

 1. Učitelky zodpovídají za dítě od doby, kdy dítě převezmou od zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob, až do doby, kdy je opět zákonným zástupcům předají.
 2. Všechny děti jsou v  době pobytu v MŠ a při akcích pořádaných MŠ pojištěny proti úrazům, nehodám a ztrátě věcí.
 3. Podmínky ochrany dětí před patologickými jevy jsou součástí vzdělávacího programu školy = Kurikula podpory zdraví, jehož součástí je výchova ke zdravému životnímu stylu.
 4. Na počátku každého školního roku jsou na každé třídě MŠ vytvářena pravidla chování dětí/zahrnují bezpečnost i ohleduplné zacházení s majetkem-hračky, pomůcky, nábytek atd./. Děti se na jejich tvorbě podílejí a mají je ve formě piktogramu stále k dispozici, neporušovat pravidla se zákonnými zástupci /jízda po zábradlí, skákání ze schodů apod./.
 5. Mimo pozemek MŠ obstarává pedagogický pracovník maximálně 20 dětí dle vyhlášky č. 14/2004 Sb., v  pozdějším znění.
 6. Před každou akcí MŠ jsou děti předem prokazatelně seznámeny s pravidly chování a bezpečností.
 7. Z důvodu bezpečnosti ostatních dětí v MŠ, jsou zákonní zástupci povinni po vyzvednutí svého dítěte při hrách na zahradě MŠ, opustit neprodleně s dítětem zahradu MŠ.
 8. Z důvodu bezpečnosti a zdraví dětí jsou rodiče povinni přivádět své děti do MŠ vždy zdravé.
 9. Zákonní zástupci opouští MŠ s ohledem na vnitřní režim školy, bezpečnost dětí i svou.
 10. Pokud dojde v MŠ u dítěte k úrazu hlavy, hrudníku nebo břicha, bude kontaktována záchranná služba (na čísle 155) ihned. Záchrannou službu bude kontaktovat po poskytnutí nezbytné pomoci pedagog, u kterého došlo k úrazu /pokud ve třídě sám/, pokud s kolegyní hned, nebo pověří kolegyni z jiné třídy okamžitým voláním.
 11. Po přivolání záchranné služby bude učitelka, u které došlo k úrazu, okamžitě informovat zákonné zástupce.

12. Pokud dítě onemocní během dne v MŠ /u dětí nemoc nastupuje rychlým tempem/, zvrací, má bolesti břicha, má zvýšenou teplotu, budou zákonní zástupci telefonicky bezprostředně informováni a je jejich povinností, bezprostředně, v zájmu svého dítěte, ale i ostatních dětí, vyzvednout dítě z MŠ a zajistit mu adekvátní ošetření a správnou péči.  Pokud by tato povinnost nebyla v adekvátním čase plněna, MŠ zejména v zájmu stabilizace stavu dítěte a stanovení správné diagnosy, ale i v zájmu ostatních dětí a jejich bezpečnosti, přivolá záchrannou službu.  Přivolání záchranné služby a další náklady s tím spojené, si bude hradit v tomto případě zákonný zástupce.  MŠ nemá kapacitu zaměstnanců, aby mohla vyčlenit pedagoga k nemocnému dítěti, nemá odborné zdravotnické vzdělání, aby znala reakce dítěte při teplotách, reakce na medikaci apod. a musí hájit zájmy, bezpečnost a zdraví dítěte s nastupující nemocí, ale i ostatních dětí, které jsou v MŠ. Žádáme Vás o nahlašování změn telefonních čísel, abychom se Vám dovolali. Změny telefonních čísel oznamujte na svých třídách. 
13. Zákonní zástupci mají povinnost sledovat zdraví svého dítěte a pokut má dítě příznaky onemocnění, mají povinnost vyloučit ho z kolektivu zdravých dětí při vzdělávání v MŠ. Závažné a opakované porušení těchto povinností dává důvod dle zákona č. 564/2004 Sb., školský zákon § 35 odst.1 písmeno b), v pozdějším znění,  pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte, po předchozím písemném upozornění.
14. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, zákonných zástupců i zaměstnanců, není povoleno vozit kočárky, sesličky a podobná dětská vozítka, jakož i kola, tříkolky apod. do haly MŠ, ale i zádveří, před halu MŠ. MŠ Sluníčko má pouze jeden únikový východ a to právě tento. Dále i z hygienických důvodů, hlavně v období zimy a plískanic i v dalších ročních obdobích. Pro kola a dětská vozítka slouží stojan za rohem vstupu budovy, na školní zahradě.
15. Pokud nebude dítě vyzvednuto z MŠ v době provozu – do 16,30, bude zákonný zástupce kontaktován telefonicky na jím uvedená telefonní čísla. Pokud nedojde k dohodě a dítě zůstane v MŠ, bude kontaktována Policie ČR (158) a OSPOD Kladno/312604704/. Pokud dojde k neočekávané události z Vaší strany, volejte sami předem, na určená telefonní čísla do MŠ /odpoledne 722404697 popř. 606268792/ Žádáme Vás o nahlašování změn telefonních čísel, abychom se Vám dovolali. Změny telefonních čísel oznamujte na svých třídách.
15. Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví, včetně výslovného zákazu kouření, včetně elektronických cigaret v celém areálu, požívání alkoholických nápojů, omamných látek jak zaměstnancům, zákonným zástupcům, pěstounům, pověřeným osobám, ale i dětem.
16. Zákaz propagace politických stran a hnutí. Zákaz reklamy.
Vysvětlivky: Předchozí upozornění bude provedeno písemně, pokud nebude dopis vyzvednut a vrátí se nazpět, bude považováno za upozornění doručené.
                                                                                                                             Věra Pelcová, ředitelka MŠ

 

Dodatek ke Školnímu řádu MŠ Sluníčko Kladno ze 7. 8. 2017 s účinností od 1. 9. 2017
K BODU 1. DOCHÁZKA DĚTÍ S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU
Povinná předškolní docházka probíhá na MŠ Sluníčko Kladno, Pařížská 2204 v době od 8,00 do 12,00 hodin, pokud zákonní zástupci nevyužijí delší dobu pobytu dítěte v MŠ.
Od 1. 9. 2017 je poslední ročník MŠ povinný (tzn., že děti, které dovrší k 31. 8. pěti let a starší vykonávají povinnou předškolní docházku, dle zákona č. 178/2016 Sb.

PODMÍNKY UVOLŇOVÁNÍ:
MŠ omluví dítě ze zdravotních, rodinných a jiných závažných důvodů.
V tomto případě jsou zákonní zástupci (rodiče, pěstouni atd.) povinni:

 1. Do třech pracovních dnů oznámit MŠ důvod nepřítomnosti dítěte delší než 3 dny a to buď na E-m: vpelcova@ms-slunickokladno.cz nebo telefonicky na T: 606 052 410
 2. Po příchodu dítěte do MŠ od 1 do 3 pracovního dne omluvit ústně nepřítomnost dítěte, ale pokud si MŠ vyžádá, doloží zákonný zástupce písemně a od 4 do 10 pracovních dnů nepřítomnosti dítěte v MŠ odevzdat PÍSEMNOU OMLUVU DÍTĚTE vždy! Dítě mohou od 1 do 10 pracovních dnů omluvit zákonní zástupci.
 3. Pokud bude nepřítomnost dítěte trvat více jak 10 pracovních dnů, doloží nepřítomnost dítěte písemnou omluvou potvrzenou pediatrem dítěte nebo jiným lékařem, odborníkem.
 4. Pokud bude mít dítě neomluvené dny v MŠ, je MŠ povinna nahlásit tuto skutečnost na OSPOD Kladno (Odbor sociálně právní ochrany dětí) nebo oddělení školství MMK.

                                                                                  Věra Pelcová, ředitelka MŠ Sluníčko
Tento ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ byl aktualizován 13.8.2019, projednán a schválen na pracovní poradě
dne 30.8.2019.a vstupuje v platnost 1.9.2019

NOVINKY

2. 6. 2020 Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Zveřejnili jsme informace s rozhodnutím o přijetí do naší MŠ, zobrazuje se při vstupu na naše stránky, je doplněn odkaz na stránce věnované zápisu, případně pro JPG klikněte –>ZDE
nebo pro zobrazení PDF –>ZDE

14. 5. 2020 Informace k otevření a výběrům

Na stránce předcházející našim stránkám jsou nové informace k otevření od 25.5.2020, případně klikněte –>ZDE
Aktulizována stránka s informacemi o výběrech stravného a školného –>ZDE

8. 5. 2020 Letní prázdniny 2020

Na stránce hlavních letních prázdnin jsou nové informace.
Stránku najdete v sekci "Důležité informace", nebo klikněte –>ZDE

23. 4. 2020 Informace k opětovnému otevření MŠ

Na stránce, která se zobrazuje před spuštěním těchto stránek, jsme doplnili informace k postupnému uvolňování opatření v souvislosti s koronavirem.

10. 4. 2020 Zápis 2020/2021 a doplnění informací u omezení provozu

Aktualizovali jsme stránku věnující se zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021, pro zobrazení stránky s informacemi klikněte –>ZDE
Na provizorní úvodní stránce jsme přidali pomocné informace pro rodiče v období epidemie

18. 3. 2020 Vyvěšení informace o omezení provozu

Zveřejněna informace o omezení provozu MŠ od 18. 3. 2020 do odvolání s ohledem na závažný epidemiologický stav

1. 1. 2020 Přejeme Vám všechno nejlepší v novém roce

Doplnili jsme termíny výběrů v Lednu–Březnu 2020
Na stránce rozpočtu je doplněn odkaz na rozpočet pro rok 2020